Gå vidare till innehåll

Beställdes före 23:00 = Skickades idag!

  Allmänna villkor

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I dessa allmänna villkor ska följande termer ha följande innebörd:

  Webbplats: tillgänglig plattform som är tillgänglig via www.florosa.se, inklusive alla tillhörande underdomäner.

  Webbplatsens ägare: företaget E-Com Galindo med säte på De Plevier 46 i Almelo och registrerat hos handelskammaren under nummer 77041283.

  Köpare: den person som gör ett köp på ovannämnda webbplats.

  Säljare: företag som i egenskap av producent eller handlare säljer lös egendom till köparen.


  ARTIKEL 2 - KÖPARENS RÄTTIGHETER

  Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv omfattar följande rättigheter och garantier:

  Säljaren ska tydligt och skriftligt förse Köparen med information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.


  Köparen får sin beställning inom 30 dagar, om inte en annan tidsfrist har avtalats med säljaren. Om det rörliga föremålet i fråga inte eller inte längre är tillgängligt ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella betalningar eller depositioner ska återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en jämförbar vara.

  Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan ångra köpet under minst fjorton dagar. Eventuella fraktkostnader och importavgifter ska betalas av köparen. Eventuella betalningar eller depositioner ska återbetalas inom trettio dagar.  ARTIKEL 4 - BETALNING

  Regleringen av betalningen för den köpta produkten går via Webbplatsens ägare. Webbplatsinnehavaren sköter också betalningen och den fortsatta betalningen till den faktiska säljaren.

  Det är möjligt att de priser som anges på Webbplatsen skiljer sig från de belopp som Webbplatsinnehavaren betalar till den faktiska Säljaren. Det är möjligt att Säljaren får möjlighet att köpa produkten, efter att den har köpts av Köparen, för ett lägre belopp. Skillnaden mellan det belopp som köparen betalar och det belopp som betalas till den faktiska säljaren anses i dessa fall vara ersättning för den förmedlingstjänst som webbplatsägaren tillhandahåller tredje part.


  ARTIKEL 5 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

  Om köparen är missnöjd med hur avtalet genomförs kan han eller hon meddela detta till webbplatsens ägare via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Alla anmälningar från köparen kommer att behandlas av webbplatsens ägare med största omsorg och så snart som möjligt. Webbplatsägaren kommer att ge ett konkret svar till köparen senast fjorton dagar efter mottagandet av rapporten.

  Om köparen är missnöjd med det förfarande som anges i punkt 1 i denna artikel kan han eller hon vända sig till tvistkommissionen vid den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   

  Allmänna villkor


  INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

  Artikel 1 - Definitioner

  Artikel 2 - Tillämplighet

  Artikel 3 - Erbjudandet

  Artikel 4 - Kontraktet

  Artikel 5 - Ångerrätt

  Artikel 6 - Kostnader vid ångerrätt

  Artikel 7 - Undantag från ångerrätten

  Artikel 8 - Priset

  Artikel 9 - Överensstämmelse och garanti

  Artikel 10 - Leverans och genomförande

  Artikel 11 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

  Artikel 12 - Betalning

  Artikel 13 - Klagomål

  Artikel 14 - Tvister

  Artikel 15 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

  Artikel 16 - Importkostnader och tullavkostnader  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I dessa villkor gäller följande definitioner:

  Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;

  ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

  Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med näringsidkaren;

  Dag: kalenderdag;

  Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

  Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden;

  Varaktigt medium: varje (hjälpmedel) som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av och återge den lagrade informationen i oförändrad form, inklusive e-post.

  ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

  Förlaga till formulär: det formulär för ångerrätt som företagaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt;

  Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;

  Distansavtal: ett avtal som innebär att man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten;

  teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt;

  Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

   

  ARTIKEL 2 - TILLÄMPLIGHET

  Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från företagaren och på alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
  Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler, hur de kan granskas och att dessa allmänna villkor kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.
  Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, innan distansavtalet ingås texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
  Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor skall andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och konsumenten skall i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.
  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt förklaras ogiltiga eller upphävs helt eller delvis, skall dessa allmänna villkor för övrigt fortsätta att gälla och den berörda upphävda eller ogiltiga bestämmelsen skall omedelbart ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig innebörden av den ursprungliga bestämmelsen.
  Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.
  Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.


  ARTIKEL 3 - ERBJUDANDET

  Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs på villkor med suspensiv eller upplösande verkan, eller något annat villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
  Entreprenörens erbjudande är oengagerat. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
  Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständig och korrekt. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder som antyder att dessa bilder visar den erbjudna produkten, så är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda företagaren.
  Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.
  Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller i
  Särskilt:

  Priset inklusive skatter;
  Eventuella kostnader för transport;
  Hur avtalet kommer till stånd och vilka åtgärder som krävs för detta;
  Om avgiften för distanskommunikation kommer att beräknas eller inte om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;
  Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och i så fall på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;
  Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en längre transaktion.
  Tillämpning av ångerrätten;
  Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet;


  ARTIKEL 4 - AVTALET

  Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.
  Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren får konsumenten häva avtalet.
  Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
  Företagaren får, inom lagstadgade gränser, inhämta information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
  Näringsidkaren ska senast vid leverans av varan, tjänsten eller det digitala innehållet skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium:
  Besöksadressen till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
  Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om uteslutande av ångerrätten;
  Information om garantier och befintlig service efter köpet;
  Priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;
  Leveranskostnader, i den mån de är tillämpliga;
  Metod för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
  Om konsumenten har rätt att frånträda avtalet, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
  Om det rör sig om ett avtal som gäller under en viss tid gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.


  ARTIKEL 5 - ÅNGERRÄTT

  Vid leverans av produkter:

  Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar.

  Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och den av entreprenören meddelade företrädaren har mottagit produkten.
  Om:

  Konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den sista produkten. Entreprenören får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten före beställningen, vägra en beställning av flera produkter med en annan leveranstid.
  Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;
  Om avtalet omfattar regelbunden leverans av produkter under en viss period, ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den första produkten.

  När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium:

  När det gäller ett tjänsteavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium kan konsumenten säga upp avtalet under fjorton dagar utan att ange några skäl. Dessa fjorton dagar börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

  Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium när ingen information om ångerrätten lämnas:

  Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

  Om företagaren har lämnat den information som avses i föregående punkt till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga ångerperiodens startdatum ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

  Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon återlämna produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett honom eller henne.

  Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter det att han har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta med hjälp av en blankettmodell. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett postbevis.

   

  ARTIKEL 6 - KOSTNADER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

  När konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten stå för högst kostnaderna för att returnera varorna.
  Företagaren ska betala tillbaka köpeskillingen så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten, på samma sätt som konsumenten använde. Härmed krävs återlämning av näringsidkaren eller ett avgörande bevis på fullständig återlämning.
  Eventuell värdeminskning av produkten till följd av oaktsam hantering ska bäras av konsumenten. Detta kan inte åberopas om näringsidkaren inte har lämnat all den information om ångerrätten som krävs enligt lag. Detta bör göras innan köpeavtalet ingås.


  ARTIKEL 7 - UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTTEN

  Undantag från ångerrätten är endast möjligt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås, och om det gäller någon av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
  Det är endast möjligt att utesluta följande produkter:
  som har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
  De är tydligt personliga till sin karaktär;
  som förstörs eller åldras snabbt;
  vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
  För enskilda tidningar och tidskrifter;
  För ljud- och videoinspelningar och dataprogram som konsumenten har brutit förseglingen på;
  För hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen på.

  Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
  Om det rör sig om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
  För vilka leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
  Om vadslagningar och lotterier.


  ARTIKEL 8 - PRIS

  Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

  Utan hinder av föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför näringsidkarens kontroll, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser ska anges i erbjudandet.

  Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstiftning eller föreskrifter.

  Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
  de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
  konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

  De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

  Alla priser kan innehålla tryckfel och tryckfel. För konsekvenserna av tryckfel tas inget ansvar. Vid feltryck och skrivfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

   

  ARTIKEL 9 - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

  Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt gällande lagstadgade bestämmelser och/eller statliga föreskrifter den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar entreprenören även att produkten är lämplig för annan än normal användning.

  En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren. Detta omfattar alla åtaganden från näringsidkaren, hans leverantör, importör eller producent där han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

  Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till näringsidkaren inom fyra veckor efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nytt skick.

  Garantin gäller inte om:
  Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem;
  De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;
  Bristen är helt eller delvis en följd av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om de använda materialens art eller kvalitet.  ARTIKEL 10 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

  Entreprenören ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

  Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

  Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel ska företaget ta emot beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan påföljd. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

  Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från de angivna leveranstiderna. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.

  Om avtalet upplöses i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock minst inom 14 dagar efter upplösningen.

  Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

  Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

   

  ARTIKEL 11 - TRANSAKTIONER MED VARAKTIGHET: VARAKTIGHET, UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

  Uppsägning

  Konsumenten kan när som helst ingå avtal på obestämd tid som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, genom att säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.

  Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda perioden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och lämna en uppsägningstid på högst en månad.

  Konsumenten kan de avtal som nämns i de föregående punkterna:
  kan sägas upp när som helst och inte begränsas till att sägas upp vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av honom;
  alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som näringsidkaren har fastställt för sig själv.
  Förlängning

  Ett avtal som gäller för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas tyst för en bestämd tid.

  Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

  Ett avtal på bestämd tid som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och med en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och veckotidskrifter.

  Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
  Varaktighet

  Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och skäligheten talar för att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna löptiden.


  ARTIKEL 12 - BETALNING

  Om inget annat datum har avtalats ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna tidsfrist börja löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.

  Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.

  Om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter har operatören, med förbehåll för rättsliga begränsningar, rätt att förskottera konsumenten rimliga kostnader för att ta ut dem.


  ARTIKEL 13 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

  Företagaren har ett tillräckligt offentliggjort förfarande för klagomål och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.

  Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till näringsidkaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

  Klagomål som lämnas in till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

  Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse blir det en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.


  ARTIKEL 14 - TVISTER

  På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag.


  ARTIKEL 15 - KOMPLETTERANDE ELLER AVVIKANDE BESTÄMMELSER

  Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare.

   

  ARTIKEL 16 - IMPORTKOSTANDER OCH TULLAVKOSTNADER 

  Florosa kan inte hållas ansvarig för eventuella ytterligare import- och/eller tullavgifter. Köparen är ensam ansvarig för detta.